Semalt hünärmeni Web maglumatlary çykaryjy gurallar barada jikme-jik maglumat berýär

“Vietspider Web Data Extractor” internetdäki iň oňat web gyrmak we maglumatlary çykarmak gurallaryndan biridir. Aýratynam dürli maglumat görnüşlerini köpçülikleýin ýygnamak üçin niýetlenendir we URL-leri, e-poçta salgylaryny, meta belliklerini, meta düşündirişlerini, faks we telefon belgilerini we beýleki maglumatlary ýygnamak üçin ulanylýar. “Vietspider Web Data Extractor” -yň iň tapawutly aýratynlyklaryndan biri, ähli görnüşli web sahypalaryndan we bloglardan maglumat çykarmak ukybydyr.

Vietspider Web Data Extractor ygtybarly gural hökmünde:

“Vietspider Web Data Extractor”, köp açar we ýokary tizlikli programma bolup, belli bir açar sözleri ulanyp işleýär we dürli web sahypalaryndan maglumat çykaryp, wagtyňyzy we güýjüňizi tygşytlaýar. Dürli web sahypalarynda gezýär we size peýdaly mazmuny ýa-da URL-leri çykarýar. “Vietspider Web Data Extractor” -a asyl sahypalardan daşarky baglanyşyklary yzarlamaga aňsatlyk bilen rugsat berip bileris. Mundan başga-da, bu gural, zerur bolşy ýaly URL ýollaryna çuňňur girip bilýär we hakykatda tutuş internedi gözleýär. “Vietspider Web Data Extractor” açar sözleriňiz we maglumatlary okalýan we ulaldylan görnüşde gurýan iň oňat guraldyr. Internetde birneme täze, ýöne ajaýyp we ajaýyp maglumat çykaryjy. “Vietspider Web Data Extractor” umumy işleriňiz üçin ýönekeý jadygöý interfeýsine eýedir we ösen funksiýalary, häsiýetleri we aýratynlyklary ony web ussatlarynyň, programmistleriň, işläp düzüjileriň we mazmun kuratorlarynyň saýlamagyna öwürýär.

Göz öňünde tutmaly başga iki wariant:

1. Fivetran:

“Fivetran” maglumatlary ammaryňyza köpeltmegiň iň akylly we iň oňat usulydyr. Ulanmak aňsat we köp sanly maglumat çykarmak aýratynlyklary bilen gelýär. Bu gural, hususy bloglary we dinamiki saýtlary nyşana almaga kömek edýär we programmistler we programmist däller üçin amatly. Bu hiç hili tehniki hyzmaty talap etmeýär we “Fivetran” -yň birleşdirijileri islendik programma ýa-da maglumat bazasyndan maglumatlary merkezi bir ýere getirip biler, şeýlelik bilen işiňiz baradaky çuňňur düşünjeleri açyp bilersiňiz. “Fivetran” birnäçe ýyl bäri işleýär we kiçi hem uly kompaniýalar üçin niýetlenendir.

2. “PromptCloud”

“Fivetran” ýaly, “PromptCloud” hem güýçli we meşhur web gözlemek we maglumatlary çykarmak hyzmatydyr. Öňdebaryjy tehnologiýasy bilen meşhurdyr we islenýän formatda internetden manyly maglumatlary çykarýar. Gysga guýrukly we uzyn guýrukly açar sözleriňize esaslanyp dürli web sahypalaryndan maglumatlary gyryp bilersiňiz, PromptCloud web sahypalaryňyzy aňsat we çalt tizlikde görkezmäge kömek edýär.

Vietspider Web Data Extractor, PromptCloud we Fivetran-dan has gowumy?

“Vietspider Web Data Extractor” -yň “Fivetran” -dan we “PromptCloud” -dan has gowudygyny we köp aýratynlyklary we wariantlary hödürleýändigini bellemek ygtybarlydyr. Bu güýçli we ulanmaga aňsat programma, birnäçe web sahypalaryndan awtomatiki maglumatlary çykarmaga kömek edýär. “Vietspider Web Data Extractor” arkaly e-poçta, telefon we faks belgileriniň we meta-bellikleriň sanawlaryny hem alyp bilersiňiz we maglumatlary okalýan we ulaldylan görnüşde saklap bilersiňiz. Birnäçe takyk sazlamalar we süzgüçler “Vietspider Web Data Extractor” -y internetde çeýe we giňişleýin maglumat çykarmak hyzmatyna öwürýär, ýöne bu “PromptCloud” we “Fivetran” -yň gitmek gowy däldigini aňlatmaýar. Aslynda, bu gurallaryň hemmesi ulanyjylaryna iň gowy we ygtybarly maglumat çykarmak aýratynlyklaryny üpjün edýär.

mass gmail